(grafika)

suchá jehla I dry point mezzotinta I mezzotint
suchá jehla I dry point mezzotinta I mezzotint
linoryt I linecut
linoryt I linecut